Thursday, April 28, 2005

Kelebihan Adam - Berguru langsung kepada Allah

Oleh DR. ZULKIFLI MOHAMAD AL-BAKRI


HIKMAH penciptaan Adam a.s. sebagai khalifah merupakan rahmat kepada sekalian hamba. Ini kerana sebagai hamba kita tidak mampu atau tidak mungkin menerima arahan-arahan atau larangan-larangan Allah tanpa perantaraan malaikat. Justeru, terserlahlah rahmat dan kasih sayang-Nya dengan menghantar sekalian rasul dari kalangan manusia. Setelah Allah menegaskan bahawa sesungguhnya Dia Maha Mengetahui segala yang tidak diketahui para malaikat, sama ada dari segi kemaslahatan atau hikmah-hikmah penciptaan Adam, lantas dilangsungkan ayat seterusnya sebagaimana firman-Nya.

``DAN DIA TELAH MENGAJARKAN NABI ADAM, AKAN SEGALA NAMA BENDA-BENDA DAN GUNANYA, KEMUDIAN DITUNJUKKANNYA KEPADA MALAIKAT LALU DIA BERFIRMAN: ``TERANGKANLAH KEPADA-KU NAMA BENDA-BENDA INI SEMUANYA JIKA KAMU GOLONGAN YANG BENAR.'' (Al-Baqarah ayat 31)

Allah s.w.t. telah mengurniakan kepada Adam a.s. ilmu sebagaimana firman-Nya: Dan Dia telah mengajarkan Nabi Adam, akan segala nama benda-benda dan gunanya. Iaitu Allah mengajarkan kepada Adam semua nama benda. Kata Ibn Abbas: ``Semua nama diajar hingga kepada perkara yang kecil-kecil.'' Sebahagian ulama berpendapat Allah mengajar Adam a.s. nama-nama yang tertentu secara khusus, iaitu empat pandangan.

Pertama, Allah mengajarnya segala nama malaikat. Inilah pendapat Abu al-Aliyah. Kedua, Allah mengajarnya segala jenis tetapi bukan bahagian-bahagiannya seperti manusia, malaikat, jin dan burung. Inilah pendapat Ikrimah. Ketiga, Allah mengajarnya nama-nama segala yang diciptakan-Nya di bumi yang terdiri daripada binatang-binatang, serangga-serangga dan burung-burung. Inilah pendapat al-Kalbi, Muqatil dan Ibn Qutaibah. Keempat, Allah mengajarnya segala nama zuriatnya. Inilah pendapat Ibn Zaid.

Ibn Jarir berkata: ``Allah mengajarnya nama-nama termasuk yang kecil seperti kendi, periuk dan setiap sesuatu. Inilah juga yang dinaqalkan oleh as-Syaukani. Kata-kata seperti Allah mengajarkan Adam pada semua nama sebanyak 1000 jenis pekerjaan. Katakan kepada keturunan dan zuriatmu hai Adam, jika kamu tidak mampu bersabar dari dunia, maka tuntutlah ia dengan segala pekerjaan ini. Tetapi jangan kamu tuntutnya beserta agama kerana agama semata-mata untuk-Ku sahaja. Celakalah sesiapa yang menuntut dunia dengan agama dan celakalah baginya. Riwayat ad-Dailami.

Ayat ini menerangkan betapa kelebihan Adam yang berguru secara langsung kepada Allah yang bersifat Maha Mulia. Justeru kelebihan Adam a.s. bahawa ia juga manusia berdasarkan sejauh mana ia mendapatkan ilmu sehingga membawa khasyatul Allah (takutkan Allah), juga makrifah sehingga dapat membezakan hak-hak ubudiah dan hak-hak uluhiyyah.

Adam a.s. disebut di dalam al-Quran sebagai manusia pertama ciptaan Allah. Sebahagian ulama menyebut: ``Dinamakan Adam itu sebagai Adam kerana diambil daripada kalimah `Udmah', yang mewakili kepada warna dan jenis tanah.'' Inilah yang dinyatakan oleh kebanyakan ulama tafsir seperti as-Syaukani di dalam Fath al-Qadir. Di dalam al-Khassaf dinyatakan bahawa nama Adam adalah nama a'jam (bukan Arab). Adam a.s. sebagai bapa kepada sekalian manusia. Daripadanyalah berkembang-biak manusia dengan beraneka warna kulit, bahasa, bangsa, peradaban dan lain-lain. Kenabian Adam merupakan keimanan dengan rasul-rasul dan nabi-nabi yang wajib diyakini. Buku-buku Qasas al-Anbiya' seperti karangan Ibn Kathir dan lainnya, banyak mengulas secara terperinci kisah nabi-nabi terdahulu termasuk Adam.

Seterusnya Allah menyebut: Kemudian ditunjukkannya kepada malaikat. Selepas pengetahuan dan ilmu diterima oleh Adam, Allah sengaja bertanya kepada sekalian malaikat mengenai nama-nama dan fungsinya bagi menunjukkan hikmah Allah terhadap ciptaan manusia seraya berkata: Terangkanlah kepada-Ku nama benda-benda ini semuanya jika kamu golongan yang benar.

Di dalam Tafsir at-Tabari, kata ibn Jarir, ``Paling aula kita takwil ayat ini berdasarkan Ibn Abbas, iaitu jika sekiranya kamu mengetahui kenapa Aku jadikan di bumi khalifah. Tunjukkan dan jelaskanlah kepada-Ku dengan segala nama-nama makhluk yang engkau lihat, jika sebenarnya dakwaan kamu itu bahawa kamu lebih berhak dan layak memegang tampuk khalifah daripada manusia. walhasil, Allah telah menzahirkan kelebihan Adam kepada malaikat dengan ilmu pengajaran-Nya yang tidak diketahui oleh para malaikat dan dikhususkannya dengan makrifah yang sempurna daripada segala nama, benda, jenis dan bahasa sehinggalah mereka mengiktiraf kelemahan mereka.

Syeikh Ali as-Syarbaji di dalam tafsirnya, Al-Basyair berkata: ''Ditunjukkannya', sebenarnya ganti nama banyak kerana segala nama apabila dihimpunkan antara yang berakal dengan yang tidak akan dita'bir dengan lafaz yang berakal sebagai taglib (penguasaan).'' Ibn Jarir di dalam tafsirnya berkata: ``Perkhabaran daripada Allah ini yang menyebut tentang malaikat-Nya kembali kepada-Nya, berserah ilmu yang tidak

diketahui kepada-Nya, di samping berlepas diri daripada mendakwa mengetahui atau mempunyai ilmu kecuali apa yang diajarkan oleh Allah. Ayat ini menjadi pengajaran bagi mereka yang mengambil iktibar dan peringatan bagi sesiapa yang ingin mengambilnya, di samping penerangan bagi sesiapa yang mempunyai mata hati atau pendengaran yang baik.

Sunatullah

Syeikh Muhammad Rasyid Ridha menyebut di dalam tafsirnya, Al-Manar: ``Telah berlaku sunatullah pada makhluk-Nya bahawa diajar segala hukum-hukum untuk dilaksanakan ke atas mereka melalui lidah-lidah rasul-rasul yang dipilih di kalangan mereka sebagai khalifah. Yang demikian itu kerana manusia yang menzahirkan segala hukum Allah, sunah-sunah-Nya, iaitu syarak. Begitu juga menzahirkan hikmah-Nya dan sunah ciptaan tabiat yang melayakkannya menjadi khalifah. Allah memberi keistimewaan kepada manusia, lain daripada makhluk-Nya berasaskan kepada kenyataan wahyu, penglihatan zahir dan ujian bahawa Allah menciptakan alam dengan berbagai-bagai jenis tetapi dikhususkan setiap jenis selain manusia, dengan sesuatu yang terhad dan terbatas yang tidak mampu melampauinya. Adapun yang tidak kita ketahui seperti malaikat kecuali dengan wahyu.

Didapati ayat-ayat dan hadis menunjukkan tugas dan tanggungjawab mereka terhad mengikut peranan yang ditentukan Allah. Ada yang bertasbih, sujud, rukuk dan sebagainya. Adapun apa yang kita ketahui melalui penglihatan atau pengalaman seperti jamadat (benda beku seperti tanah, batu dan kayu). Didapati semuanya ini tidak mempunyai ilmu dan amalan. Begitu juga keadaan tumbuhan yang hanya memberi kesan untuk dirinya.

Justeru setiap yang hidup sama ada yang dapat dilihat atau sebaliknya, mereka sebenarnya mempunyai persediaan yang terbatas, ilmu yang terhad dan amalan yang ditentukan. Oleh itu, keadaan ini tidak layak untuk menjadi khalifah. Berbanding manusia, sekalipun Allah menciptanya daif dan jahil seperti kenyataan di dalam al-Quran, akan tetapi dengan kedaifan dan kejahilannya memberi pengajaran bagi sesiapa yang ingin mengambilnya, juga menjadi amat ajaib.

Ini kerana bersama kedaifannya, mampu mentadbir yang kuat-kuat, dan bersama kejahilannya dapat mengetahui beraneka macam nama. Contohnya, binatang dilahirkan dengan pengetahuan berdasarkan ilham, segala yang mendatangkan manfaat dan mudarat, dan sempurnalah kekuatannya dalam masa yang singkat.

Sebaliknya manusia dilahirkan tanpa sebarang ilham kecuali teriakan dan tangisan. Kemudian selepas beberapa ketika ia memahami sedikit demi sedikit. Begitu juga kekuatannya sehingga mampu menguasai alam, di mana kekuatan yang asing itu dikenali sebagai akal. Dengannya dapat mengkayakan manusia berbanding haiwan yang lain, sehingga ciptaan-ciptaan yang menarik dan unik sentiasa tidak berkesudahan. Manusia dengan kekuatan ini tanpa batasan dan sekatan, sama ada dari segi ilmu dan amal sekalipun daif tetapi mampu menyusun dan mentadbir alam ini dengan izin Allah kerana kurniaan-Nya dengan kepelbagaian ilmu di samping hukum-hukum dan syariat-Nya untuk diamalkan.

Ditambah pula dengan kesempurnaan akal yang dibaja sehingga berkembang dan melayakkannya menjadi khalifah. Sebab itu banyak ciptaan yang dapat dilihat berasaskan bahan-bahan galian sama ada di laut atau daratan. Semuanya memudahkan kehidupan ini ke arah yang lebih selesa, di samping manusia mampu mengambil peluang daripada segala jenis makhluk dalam melayari kehidupan ini. Tambahan pula dengan ciptaan Allah yang unik terhadap manusia sebagai khalifah. Bagaimana mungkin malaikat tidak merasa takjub?

Saturday, April 23, 2005

Apa Itu Islam Liberal & Dalil/Hujjah Mereka?

Salah satu daripada dasar utama aliran Islam Liberal ialah fahaman
bahawa semua agama adalah sama. Fahaman ini masyhur dikenali di sisi mereka
sebagai Fiqh Lintas Agama, yang bermaksud kefahaman yang menghubungkan
semua agama. Sebelum ini dalam risalah yang berjudul Kerukunan Antara
Agama, Bukan Kesamaan Antara Agama penulis telah mengemukakan
dalil-dalil al-Quran bahawa Islam tidak mengiktiraf semua agama sebagai sama.
Yang diiktiraf oleh Islam hanyalah kehidupan aman damai di antara
pemeluk-pemeluk agama yang berlainan.

Di dalam artikel ini penulis akan memintas, yakni menganalisa dan
menjawab beberapa ayat al-Quran yang lazim dijadikan hujah oleh tokoh-tokoh
Islam Liberal untuk membenarkan fahaman Fiqh Lintas Agama yang mereka
bawa. Sebenarnya cara mereka berhujah tidak lain adalah mengungkap
ayat-ayat al-Quran secara berpisah-pisah, asalkan sahaja ia membenarkan
fahaman mereka. Ini adalah cara yang tidak benar kerana al-Quran adalah
sebuah kitab yang perlu dirujuk secara keseluruhannya. Tidaklah
ayat-ayatnya berdiri secara berpisah-pisah melainkan setiapnya saling melengkap
antara satu sama lain. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah
bersabda, maksudnya:

“Sesungguhnya al-Quran tidaklah ia diturunkan dengan sebahagiannya
mendustakan sebahagian yang lain, akan tetapi sebahagiannya membenarkan
sebahagian yang lain.” [Hadis riwayat Ahmad, dinilai sahih oleh Syaikh
Syu’aib al-Arna’uth dalam semakannya ke atas Musnad Ahmad, hadis no: 6702]

Ayat paling masyhur yang mereka peralatkan ialah firman Allah Subhanahu
wa Ta’ala:

Sesungguhnya orang-orang yang beriman, dan orang-orang Yahudi dan
orang-orang Nasrani, dan orang-orang Shabi’en, sesiapa di antara mereka itu
beriman kepada Allah dan (beriman kepada) Hari Akhirat serta beramal
salih, maka bagi mereka pahala balasannya di sisi Tuhan mereka, dan tidak
ada kebimbangan (dari berlakunya kejadian yang tidak baik) kepada
mereka, dan mereka pula tidak akan berdukacita. [al-Baqarah 2:62]

Senada dengan ayat di atas adalah:

Sesungguhnya orang-orang yang beriman, dan orang-orang Yahudi, dan
orang-orang Shabi’un, dan orang-orang Nasrani - sesiapa sahaja di antara
mereka yang beriman kepada Allah dan (beriman kepada) Hari Akhirat serta
beramal salih, maka tidaklah ada kebimbangan (dari berlakunya kejadian
yang tidak baik) terhadap mereka, dan mereka pula tidak akan
berdukacita. [al-Maidah 5:69]

Berdasarkan dua ayat ini tokoh-tokoh fahaman Fiqh Lintas Agama dari
kalangan aliran Islam Liberal mendakwa semua penganut agama seperti kaum
Yahudi, Nasrani (Kristian), Shabi’en dan Islam adalah sama dan benar.
Dalam konteks yang lebih luas - tambah mereka - agama lain seperti Budha,
Hindu dan sebagainya adalah juga sama lagi benar. Para penganutnya
boleh dipanggil sebagai orang yang beriman dan mereka akan peroleh pahala
atas setiap amal salih yang mereka kerjakan. Demikian hujah tokoh-tokoh
Islam Liberal terhadap kedua-dua ayat di atas.

Sejauh manakah kebenaran hujah mereka? Marilah kita mengkaji secara
mendalam kedua-dua ayat di atas. Ayat tersebut menyentuh tentang empat
umat. Umat yang pertama adalah “orang-orang yang beriman” yang bermaksud
umat Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam. Mereka disebut sebagai
“mukminin (beriman)” kerana keimanan mereka yang besar lagi kuat. Lebih
dari itu mereka juga beriman kepada seluruh para nabi yang terdahulu
dan kepada hal-hal ghaib yang akan terjadi. Bagi mereka ganjaran pahala
terhadap segala amal salih yang mereka kerjakan, tiada kebimbangan
kepada mereka dalam kehidupan ukhrawi yang akan datang (Hari Akhirat) serta
tiada kesedihan kepada mereka dalam kehidupan duniawi masa kini.
Demikian terang al-Imam Ibn Katsir rahimahullah (774H) [Muhammad Nasib
al-Rifa’iy - Taysir al-‘Aliy al-Qadir li Ikhtisar Tafsir Ibn Katsir (Maktabah
al-Ma’arif, Riyadh 1989), jld. 1, ms. 62]

Umat kedua adalah kaum Yahudi yang merupakan umat Nabi Musa
‘alahissalam manakala umat yang ketiga adalah kaum Nasrani yang merupakan umat
Nabi ‘Isa ‘alahissalam. Umat keempat adalah kaum Shabi’en. Para ahli
tafsir memiliki beberapa pendapat tentang siapakah mereka. Syaikh al-Islam
Ibn Taimiyyah (728H) menerangkan bahawa mereka adalah satu kaum yang
pada awalnya menyembah pelbagai patung. Lalu kemudian sampai agama Nasrani
di tengah-tengah mereka sehingga akhirnya mereka terbahagi kepada dua
golongan, yang pertama adalah mereka yang berada di atas agama yang
benar (hanif) serta mentauhidkan Allah manakala yang kedua adalah mereka
yang syirik kepada-Nya. [al-Radd ‘ala al-Manthiqiyyin (Dar al-Ma’refah,
Beirut), ms. 288]

Menarik untuk diperhatikan bahawa dalam ayat 62 surah al-Baqarah mereka
disebut sebagai kaum Shabi’en manakala dalam ayat 69 surah al-Maidah
mereka disebut sebagai kaum Shabi’un. Perbezaan ini bukanlah kerana
kesilapan tatabahasa al-Qur’an tetapi kerana murhafatun lughawi, iaitu
perbezaan yang disengajakan guna menarik perhatian orang yang membaca dan
mendengarnya. Demikian terang Syaikh Muhammad Mutawalliy al-Sya’rawi
rahimahullah (1998) dalam kitab tafsirnya yang terkenal - Tafsir
al-Sya’rawi [edisi terjemahan Indonesia dengan judul yang sama (Duta al-Azhar,
Jakarta 2004), jld. 1, ms. 266]

Tujuan Allah Subhanahu wa Ta’ala menurunkan ayat 62 surah al-Baqarah
dan ayat 69 surah al-Maidah dapat difahami dengan mengkaji ayat-ayat
sebelumnya di mana Allah Subhanahu wa Ta’ala telah menerangkan sikap
tercela umat-umat tersebut yang enggan beriman dan beramal dengan ajaran
tulen yang dibawa oleh nabi-nabi mereka. Namun di sebalik sikap yang
tercela itu Allah Subhanahu wa Ta’ala menerangkan bahawa di kalangan mereka
terdapat sebahagian yang tetap beriman dan beramal salih berdasarkan
ajaran tulen yang dibawa oleh nabi masing-masing. Kepada mereka inilah
Allah Subhanahu wa Ta’ala akan berikan ganjaran pahala terhadap segala
amal salih yang mereka kerjakan serta tiada kebimbangan kepada mereka
dalam kehidupan ukhrawi mahupun kesedihan dalam kehidupan duniawi. Adapun
pada masa setelah pengutusan Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam
sebagai Rasul Allah yang terakhir, tiada lagi pilihan kepada kaum-kaum ini
kecuali mengikuti ajaran Islam yang dibawa oleh baginda. Firman Allah
Subhanahu wa Ta’ala:

Sesungguhnya agama (yang benar dan diredai) di sisi Allah ialah Islam.
[Ali ‘Imran 3:19]

Dan sesiapa yang mencari agama selain agama Islam, maka tidak akan
diterima daripadanya, dan dia pada Hari Akhirat kelak dari orang-orang yang
rugi. [Ali ‘Imran 3:85]

Umat Yahudi, Nasrani dan Shabi’en tidak boleh dipanggil sebagai “orang
yang beriman” kerana kedua-dua ayat di atas tidak memanggil mereka
dengan gelaran sedemikian. Perhatikan terdapat pemisahan yang jelas antara
permulaan ayat “Sesungguhnya orang-orang yang beriman” dengan yang
sesudahnya: “dan orang-orang Yahudi, dan orang-orang Shabi’en, dan
orang-orang Nasrani”. Jelas bahawa ayat ini terbahagi kepada dua bahagian, yang
pertama adalah “orang-orang yang beriman” yang hanya khusus ditujukan
kepada umat Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam.

Yang kedua adalah umat Yahudi, Nasrani dan Shabi’en, mereka disyaratkan
kepada keimanan yang benar terhadap Allah dan Hari Akhirat serta
beramal salih secara tulen sebagaimana yang diajar oleh nabi-nabi mereka.
Hanya apabila syarat-syarat ini dipenuhi barulah mereka dapat dipanggil
sebagai orang-orang yang beriman. Pada masa kerasulan Muhammad
shallallahu ‘alaihi wasallam, yakni ketika turunnya ayat 62 surah al-Baqarah dan
ayat 69 surah al-Maidah, kebanyakan daripada mereka sudah memiliki
iktikad yang menyeleweng manakala amalan mereka telah diubahsuai mengikut
kehendak mereka sendiri. Oleh itu mereka tidak lagi dianggap sebagai
orang yang beriman kecuali segelintir kecil yang memeluk Islam setelah
jelas kepada mereka akan kerasulan Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam.

Timbul persoalan, kenapakah ayat 62 surah al-Baqarah dan ayat 69 surah
al-Maidah hanya menyebut keimanan kepada Allah dan Hari Akhirat? Adakah
memadai dengan dua keimanan ini sahaja? Pakar tafsir Indonesia masa
kini, Syaikh Muhammad Quraish Shihab menerangkan sebabnya:

Pensyaratan beriman kepada Allah dan Hari Akhirat seperti bunyi ayat di
atas bukan bererti hanya dua rukun iman itu sahaja yang dituntut
daripada mereka, akan tetapi (kerana) kedua-duanya adalah istilah yang biasa
digunakan oleh al-Qur’an dan Sunnah untuk makna iman yang benar dan
mencakupi semua rukunnya.

Memang akan menjadi sangat panjang apabila semua objek keimanan disebut
satu demi satu. Rasulullah s.a.w. dalam percakapan sehari-hariannya
sering menyebut sekadar keimanan kepada Allah dan Hari Akhirat. Misalnya
sabda baginda: “Siapa yang beriman kepada Allah dan Hari Akhirat maka
hendaklah dia menghormati tetamunya.” Di ketika yang lain baginda
bersabda: “Siapa yang beriman kepada Allah dan Hari Akhirat maka hendaklah dia
mengucapkan kata-kata yang baik atau (jika tidak hendaklah dia) diam”
dan masih banyak yang seumpama. [Tafsir al-Mishbah (Lentera hati,
Djuanda 2000) jld. 1, ms. 208]

Untuk memantapkan lagi kefahaman para pembaca, berikut ini penulis
nukil tafsiran ayat 62 surah al-Baqarah daripada seorang tokoh ilmuan yang
terkenal di Timur Tengah, iaitu Syaikh Sa’id Hawwa rahimahullah
(1989M). Beliau sendiri di tempatnya telah terdedah kepada fahaman Fiqh Lintas
Agama, sekalipun ia di sana tidak dipanggil dengan nama tersebut,
manhajnya tetap sama juga, iaitu kesamaan antara agama. Justeru dalam
mengupas tafsiran ayat di atas, beliau bukan sahaja menerangkan maksudnya
yang sebenar tetapi juga menjawab serta menolak tafsiran “kesamaan antara
agama” yang didirikan daripada ayat tersebut.

Syaikh Sa’id Hawwa dalam kitab tafsirnya al-Asas fi al-Tafsir (Dar
al-Salam, Kaherah 1999), jld. 1, ms. 153-154 menulis:

Antara yang sedia dimaklumi adalah sesuatu umat tidak mungkin
seluruhnya terjebak ke dalam maksiat (derhaka kepada ajaran agama), pasti ada di
antara mereka individu yang bersungguh-sungguh dalam ketaatan. Mereka
tidak terpengaruh dengan pelbagai kekeliruan yang dilakukan oleh orang
lain (daripada kaum mereka). Lalu bagaimanakah kedudukan mereka di
tengah umat mereka? Bagaimana nasib mereka terhadap hukuman duniawi dan
ukhrawi padahal mereka melaksanakan hak Allah? Ayat ini (al-Baqarah 2:62)
menegaskan bahawa keutamaan Allah ‘Azza wa Jalla disempurnakan ke atas
orang-orang seumpama mereka dalam setiap umat. Bagi mereka keselamatan
daripada hukuman duniawi dan hukuman ukhrawi.

…..Wajib diketahui dengan jelas bahawa yang dimaksud dengan orang-orang
yang disebutkan dalam ayat di atas (Yahudi, Nasrani dan Shabi’en)
adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada Hari Akhirat dengan
keimanan yang benar serta melaksanakan agama Allah (sebagaimana yang
dikehendaki oleh Allah, inilah maksud firman-Nya): “…sesiapa di antara
mereka itu beriman kepada Allah dan (beriman kepada) Hari Akhirat serta
beramal salih…”

Agar tidak terjadi kekeliruan pemahaman, saya tegaskan bahawa sekarang
tidak ada lagi orang yang akan selamat, baik dari kalangan Yahudi,
Nasrani, Shabi’en, Majusi ataupun yang lainnya kecuali apabila dia beriman
kepada Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam atau jika belum sampai
kepadanya dakwah (tentang Islam, di mana urusan mereka diserahkan kepada
Allah). Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim
(Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda, maksudnya): “Demi nyawaku yang
berada di Tangan-Nya, tidaklah seorangpun dari umat ini yang mendengar
(dakwah) saya, baik dari kalangan Yahudi mahupun Nasrani, kemudian dia
tidak beriman dengan yang aku diutuskan dengannya (Islam) melainkan dia
termasuk penduduk neraka.”

Berdasarkan ini, maka orang Yahudi yang dimaksud dalam ayat di atas
adalah orang Yahudi yang hidup sebelum Nabi ‘Isa ‘alaihissalam yang tidak
ikut mengerjakan maksiat, malah mereka bersungguh-sungguh dalam
keimanan. Adapun orang Yahudi yang tidak beriman dengan Nabi ‘Isa setelah
baginda diutus maka dia tercela. Yang dimaksudkan dengan orang Nasrani
(dalam ayat di atas) adalah orang Nasrani yang hidup sebelum kerasulan
Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam yang bersungguh-sungguh dengan
keimanan mereka yang sahih serta mengerjakan amal salih dan mereka tidak
menyimpang kerana mengikuti penyimpangan manusia (orang lain). Adapun
setelah kerasulan Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam maka seluruh orang
Nasrani tercela apabila mereka tidak memeluk agama Islam (termasuk juga
orang Yahudi kerana kedua-dua mereka, kaum Yahudi dan Nasrani adalah
daripada kalangan Bani Israil). Demikianlah juga orang Shabi’en, mereka
selamat sampai diutusnya Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam karena
(sebelum itu) mereka tidak ikut serta mengerjakan kesesatan yang
dilalukan oleh kaumnya. Adapun setelah kerasulan Muhammad shallallahu
‘alaihi wasallam maka kesemua mereka yang tidak beriman akan tercela.

Ayat di atas dibuka (dimulai) dengan menyebutkan orang-orang yang
beriman, yang dimaksud dengannya adalah umat Muhammad shallallahu ‘alaihi
wasallam walaupun mereka datang paling akhir. Hal itu karena mereka
beriman dengan seluruh nabi yang diutus sebelumnya dan pelbagai perkara
ghaib yang akan datang. Keimanan seperti ini sudah menjadi ciri khusus umat
ini.

Oleh itu sebagai kesimpulan perbahasan, ayat 62 surah al-Baqarah dan
ayat 69 surah al-Maidah tidak berperanan menghukum semua agama sebagai
benar, jauh sekali daripada memanggil setiap penganut agama sebagai
“orang-orang yang beriman”. Peranan kedua-dua ayat ini adalah untuk
menerangkan bahawa di kalangan umat-umat terdahulu, sesiapa yang beriman secara
benar kepada Allah dan beramal salih sebagaimana ajaran tulen yang
dibawa oleh para nabi mereka, mereka akan diberi ganjaran oleh Allah
Subhanahu wa Ta’ala. Adapun pada masa setelah pengutusan Nabi Muhammad
shallallahu ‘alaihi wasallam sebagai Rasul Allah yang terakhir, tiada lagi
pilihan kepada kaum-kaum ini kecuali mengikuti ajaran Islam yang dibawa
oleh baginda.

Selain ayat 62 surah al-Baqarah dan ayat 69 surah al-Maidah, terdapat
beberapa ayat lain yang juga diperalatkan oleh tokoh-tokoh Islam Liberal
untuk menegakkan fahaman Fiqh Lintas Agama. Berikut akan dikemukakan
ayat-ayat tersebut diikuti dengan penjelasannya yang benar secara
ringkas.

Surah al-Hajj 22:17

Bahawasanya orang-orang yang beriman, dan orang-orang Yahudi, dan
orang-orang Shabi’en, dan orang-orang Nasrani, dan orang-orang Majusi, serta
orang-orang Musyrik, sesungguhnya Allah akan memutuskan hukum-Nya di
antara mereka pada Hari Kiamat, kerana sesungguhnya Allah sentiasa
Memerhati dan Menyaksikan tiap-tiap sesuatu.

Berdasarkan ayat ini tokoh-tokoh Islam Liberal mendakwa bahawa semua
orang, sama ada beragama atau tidak, adalah sama. Siapa yang benar akan
diputuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta’ala pada Hari Kiamat kelak.

Penjelasan:

Ayat di atas tidak bermaksud kesamaan antara agama kerana pada ayat
yang lain Allah Subhanahu wa Ta’ala telah menetapkan bahawa:

Sesungguhnya agama (yang benar dan diredai) di sisi Allah ialah Islam.
[Ali ‘Imran 3:19]

Maksud sebenar ayat 17 surah al-Hajj di atas adalah Allah Subhanahu wa
Ta’ala menerangkan bahawa semua umat akan dibawa kepada pengadilan-Nya
pada Hari Kiamat kelak. Sesiapa yang beriman kepada agama-Nya yang
dibawa oleh para Rasul-Nya secara tulen akan mendapat ganjaran manakala
sesiapa yang menentang atau mengubah suai maka dia akan mendapat hukuman.
Adapun bagi kaum penyembah berhala seperti orang-orang Majusi dan
Musyrik, jika telah sampai dakwah tauhid lalu mereka beriman kepadanya maka
mereka akan memperoleh ganjaran Allah. Jika telah sampai dakwah tetapi
mereka mengingkarinya maka mereka akan memperoleh hukuman. Jika tidak
sampai dakwah maka kedudukan mereka terserah kepada rahmat dan keluasan
ilmu Allah.

Surah Ali ‘Imran 3:19

Sesungguhnya agama (yang benar dan diredai) di sisi Allah ialah Islam.
[Ali ‘Imran 3:19]

Tokoh-tokoh Islam Liberal menafsirkan ayat di atas bahawa kononnya
“Islam” yang dimaksudkan adalah “penyerahan diri kepada tuhan” tanpa
mengira apa agamanya dan siapa tuhannya. Justeru semua agama adalah benar
selagi mana para penganutnya menyerah diri kepada tuhan masing-masing.
Demikian kesimpulan mereka terhadap ayat di atas.

Penjelasan:

Tafsiran di atas terbukti salah jika kita mengkaji ayat ke 18 dan 19
secara lengkap. Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman:

Allah menerangkan (kepada sekalian makhluk-Nya), bahawasanya tiada
Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia, Yang sentiasa mentadbirkan
(seluruh alam) dengan keadilan, dan malaikat-malaikat serta orang-orang
yang berilmu (mengakui dan menegaskan juga yang demikian); tiada Tuhan
(yang berhak disembah) melainkan Dia; Yang Maha Kuasa, lagi Maha
Bijaksana.

Sesungguhnya agama (yang benar dan diredai) di sisi Allah ialah Islam.
Dan orang-orang yang diberikan Kitab (Yahudi dan Nasrani) tidak
berselisih (mengenai agama Islam dan enggan menerimanya) melainkan setelah
sampai kepada mereka pengetahuan yang sah tentang kebenarannya;
(perselisihan itu pula) semata-mata kerana hasad dengki yang ada dalam kalangan
mereka. Dan (ingatlah), sesiapa yang kufur ingkar akan ayat-ayat
keterangan Allah, maka sesungguhnya Allah Amat segera hitungan hisab-Nya. [Ali
‘Imran 3:18-19]

Ayat 18 menetapkan keesaan Allah Subhanahu wa Ta’ala sebagai
satu-satunya tuhan yang layak disembah, sekaligus membatalkan dakwaan tokoh-tokoh
Islam Liberal bahawa semua tuhan adalah benar. Ayat 19 menerangkan
tentang sikap Ahli Kitab, yakni kaum Yahudi dan Nasrani yang sengaja
mengingkari kebenaran risalah Islam semata-mata kerana kedengkian sekalipun
mereka tahu akan kebenarannya. Sikap kaum Yahudi dan Nasrani ini
menyebabkan mereka dihukum sebagai orang yang “kufur ingkar” terhadap
ayat-ayat Allah, sekaligus membatalkan dakwaan tokoh-tokoh Islam Liberal
kononnya agama Yahudi dan Nasrani atau apa jua agama lain adalah benar.

Lebih dari itu Allah Subhanahu wa Ta’ala telah berfirman dalam ayat
yang lain:

Dan sesiapa yang mencari agama selain agama Islam, maka tidak akan
diterima daripadanya, dan ia pada Hari Akhirat kelak dari orang-orang yang
rugi. [Ali ‘Imran 3:85]

Ayat ini secara jelas menerangkan semua agama adalah tidak sah di sisi
Allah kecuali Islam. Tidak wujud apa-apa tafsiran kedua daripada ayat
85 surah Ali ‘Imran ini selain daripada di atas.

Surah al-Baqarah 2:148

Dan bagi tiap-tiap umat ada arah (kiblat) yang masing-masing menujunya;
oleh itu berlumba-lumbalah kamu mengerjakan kebaikan; kerana di mana
sahaja kamu berada maka Allah tetap akan membawa kamu semua (berhimpun
pada Hari Kiamat untuk menerima balasan); sesungguhnya Allah Maha Kuasa
atas tiap-tiap sesuatu.

Daripada ayat ini, tokoh-tokoh Islam Liberal bukan sahaja mendakwa
semua agama adalah benar tetapi kononnya al-Qur’an menganjurkan agar setiap
penganut agama - apa jua agama mereka - berlumba-lumba untuk
mengerjakan kebajikan. Amal kebajikan mereka akan diberi ganjaran pahala pada
Hari Kiamat kelak.

Penjelasan:

Ayat 148 di atas yang bersifat umum telah diperincikan oleh ayat 177
daripada surah al-Baqarah yang sama:

Bukanlah perkara kebajikan itu hanya kamu menghadapkan muka ke pihak
timur dan barat, tetapi kebajikan itu ialah berimannya seseorang kepada
Allah, dan Hari Akhirat, dan segala malaikat, dan segala Kitab, dan
sekalian Nabi….

Orang yang tidak beriman kepada Allah tidak akan memperoleh ganjaran
pahala, malah amal kebajikan mereka adalah sia-sia sahaja di sisi Allah
Subhanahu wa Ta’ala. Firman Allah:

Dan orang-orang yang kafir pula, amal-amal mereka adalah umpama riak
sinaran panas di tanah rata yang disangkanya air oleh orang yang dahaga,
(lalu ia menuju ke arahnya) sehingga apabila ia datang ke tempat itu,
tidak didapati sesuatu pun yang disangkanya itu; (demikianlah keadaan
orang kafir, tidak mendapat faedah dari amalnya sebagaimana yang
disangkanya) dan ia tetap mendapati hukum Allah di sisi amalnya, lalu Allah
meyempurnakan hitungan amalnya (serta membalasnya); dan (ingatlah) Allah
Amat segera hitungan hisab-Nya. [al-Nur 24:39]

Al-Quran tidak mengkafirkan orang bukan Islam

Tokoh-tokoh Islam Liberal mendakwa bahawa apabila berbicara dengan kaum
Yahudi dan Nasrani, al-Qur’an tidak memanggil mereka “Wahai kaum
kafir…” tetapi memanggil mereka “Wahai Ahli Kitab…”. Demikian juga apabila
berbicara dengan kaum penyembah berhala, al-Qur’an tidak memanggil mereka
“Wahai kaum musyrik…” tetapi memanggil mereka “Wahai manusia…”. Ini
semua menunjukkan bahawa al-Qur’an tidak menghukum mereka kafir mahupun
sebagai ahli neraka.

Penjelasan:

Memang benar bahawa apabila berbicara dengan kaum ahli kitab atau
penyembah berhala, al-Qur’an memanggil mereka sebagai “Wahai Ahli Kitab…”
dan “Wahai manusia…”. Semua ini tidak lain adalah kaedah hikmah dalam
berdakwah sebagaimana yang disebut dalam al-Qur’an:

Serulah ke jalan Tuhanmu (wahai Muhammad) dengan hikmah kebijaksanaan
dan nasihat pengajaran yang baik, dan berbahaslah dengan mereka (yang
engkau serukan itu) dengan cara yang lebih baik; sesungguhnya Tuhanmu Dia
lah jua yang lebih mengetahui akan orang yang sesat dari jalanNya, dan
Dia lah jua yang lebih mengetahui akan orang-orang yang mendapat
hidayah petunjuk. [al-Nahl 16:125]

Jika kita memanggil orang yang ingin kita dakwah dengan gelaran yang
bersifat negatif, pasti ia akan menggagalkan usaha dakwah kita sejak
daripada saat yang awal.

Walaubagaimanapun dakwaan tokoh-tokoh Islam Liberal bahawa al-Qur’an
tidak mengkafirkan kaum ahli kitab atau penyembah berhala adalah salah.
Sila rujuk ayat berikut:

Orang-orang yang kafir dari Ahli Kitab (Yahudi dan Nasrani) serta
orang-orang musyrik, tidak akan terlepas (dari kepercayaan dan amalan
masing-masing) sehingga datang kepada mereka bukti yang jelas nyata.
[al-Bayyinah 98:01]

Demikian juga dakwaan mereka bahawa kononnya al-Qur’an tidak menghukum
kaum ahli kitab atau penyembah berhala dengan azab neraka. Sila rujuk
ayat berikut:

Sesungguhnya orang-orang yang kafir dari Ahli Kitab dan orang-orang
musyrik itu akan ditempatkan di dalam neraka Jahannam, kekallah mereka di
dalamnya. Mereka itulah sejahat-jahat makhluk. [al-Bayyinah 98:06]

Demikian beberapa ayat yang lazim dikemukakan oleh tokoh-tokoh Islam
Liberal. Tidak dinafikan bahawa masih terdapat beberapa ayat lain yang
mereka pergunakan. Apa jua ayat yang digunakan, manhaj mereka tetap sama
iaitu memperalatkan beberapa ayat yang sesuai dengan fahaman mereka
sambil mengabaikan ratusan ayat lain yang bertentangan malah membatalkan
fahaman mereka.

Sebenarnya fahaman Fiqh Lintas Agama hanya baru dari sudut nama
manakala dari sudut manhaj ia sudah wujud lama dahulu. Pada zaman Rasulullah
shallallahu ‘alaihi wasallam, para tokoh musyrik Kota Makkah juga cuba
untuk “menyamakan” antara agama nenek moyang mereka dengan agama Islam
yang dibawa oleh baginda. Terhadap percubaan ini Allah Subhanahu wa
Ta’ala telah menurunkan ayat berikut:

Katakanlah (wahai Muhammad): “Hai orang-orang kafir! Aku tidak akan
menyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu tidak mahu menyembah (Allah) yang
aku sembah. Dan aku tidak akan beribadat secara kamu beribadat. Dan
kamu pula tidak mahu beribadat secara aku beribadat. Bagi kamu agama kamu
dan bagiku agamaku.” [al-Kafirun 109:1-6]
Ayat-ayat surah al-Kafirun ini adalah sesuai lagi tepat untuk semua
tempat dan zaman, sama ada terhadap tokoh-tokoh musyrik Makkah di zaman
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam atau kepada tokoh-tokoh Islam
Liberal masa kini.

Thursday, April 21, 2005

Golongan Islam Liberal – Langkah semakin lancar di era Islam

Jom kita kongsi sesama post msg yang Ana dapat dr yahoogroups KI. Cam menarik je.. Tambah-tambah lagi wat sesapa yang amik subjek Issue...RKUD.

***************************************************************************

Artikel yang dipost oleh sdr Fazley Nazrey sangat bermunafaat, jzkk.
Ust.Hafidz yang menulis artikel tersebut memang seorang yang
mengkagumkan! Seorang pilot yang berkemampuan mengupas ilmu agama
dengan detail dan akademik, I'll get his book soon.

Golongan Islam Liberal (GIL) yang diterajui oleh puak-puak human
rights termasuk SIS ni semakin galak dan pesat perkembangan mereka.
Baru-baru ini mereka menganjurkan satu kursus mengenai Islamic Legal
Theory yang disampaikan oleh Dr.Khalid Mas'ud, President Of Council
Of Islamic Ideologi, Pakistan. His presentation was not that bad.
But the discussion dominated by SIS member adalah keterlaluan dan
menyimpang jauh dari lunas-lunas usul fiqh.

Nori Abdullah adalah salah seorang peserta SIS together with a
number of young outspoken girls dan their leader Zainah Anwar.Hj.Naim
(ex-KIK 1984 & ex Qadhi PJ) turut hadir bersama 5-6 orang
participant non-SIS yang terpaksa bertegang urat leher dengan puak-
puak liberal ni. Antara pegangan dan pandangan mereka adalah spt
berikut:

1. Perlunya suatu pembentukan semula(reconstruction) dalam
Islamic legal theory.
2. As Sunnah dan al Hadith tidak boleh dijadikan asas dalam
penentuan hukum.
3. Pandangan dan pendapat Ulama' mu'tabar atau tidak mu'tabar
termasuk usul fiqh tidak boleh dijadikan asas kerana outdated.
4. Hukum hanya berdasarkan al quran yang ditafsirkan secara
lojik dan perlu adil dan compatible dengan keadaan masyarakat moden.
5. Hukuman potong tangan, rejam, sebat (hudud) adalah barbaric
dan tidak sesuai sama sekali untuk digunapakai.
6. Tudung kepala adalah total misconception tentang aurat
wanita.
7. Hukum pewarisan Islam adalah tidak adil dan tidak boleh
digunapakai.
8. Apa-apa hukum yang discriminate wanita adalah tidak boleh
dipakai perlu diubah.
9. Undang-undang mengawal moral adalah outdated, dan anggota
masyarakat perlu diberikan hak kebebasan untuk menjalani corak
kehidupan mereka.
10. Amar ma'ruf nahi munkar adalah aktiviti yang diada-adakan
oleh golongan pengauasa agama yang gila kuasa.


Ini adalah sebahagian kecil dari pegangan mereka dan insya Allah
saya akan perturunkan dari masa ke masa berbagai-bagai pegangan
pelik mereka.

Don't surprise mereka ni dah dapat pengiktirafan kerajaan dan satu-
satu nya NGO yang mewakili umat Islam dalam mengkaji semula kaedah
penguatkuasaan undang-undang jenayah syariah di Malaysia.
Berdasarkan website mereka, suatu memorandum kepada kerajaan telah
dihantar supaya dikaji semula kedudukan perundangan Islam dalam
Negara kita. Dan memorandum mereka itu telah dipersetujui oleh
kerajaan, kedudukan undang-undang jenayah syariah itu akan dikaji!

So, what U say brothers and sisters ex-KI? Kawan-kawan kita di
JAKIM, IKIM,Mufti-Mufti dan Dato' Dolah Md Zin??!!!
2-3 hari lepas rasa lega dengan statement by Pak Lah. Tapi today
bila dapat this info, I feel like muslims here dipermainkan.

Tuesday, April 19, 2005

Balik Kampung...Belasungkawa

Mm...alhamdulillah..dua hari lepas berpeluang jugak balik kampung. Banyak betul perubahan. Rasanya baru je balik masa raya haji aritu. Hari ni tgk dah lain rupanya. Rasa rindu pulak suasana rumah tok yang lama.

Teringat lagi mula-mula dulu masa kecik-kecik rumah tok memang betul-betul rumah kampung sebab bilik air kat luar, ada tempayan @ guri kat tangga. Pastu rumah pun atap nipah. Sejuk je rasa... Tapi kalau hujan penat jugak nak tada besen sebab atap banyak yang bocor. Ada pelantar untuk membasuh pinggan. Masa ni tak main la sinki-sinki. Air pun tokwan angkut masuk tempayan besar atas pelantar. Sekali-sekala ana menyibuk jugak tolong tok angkut air. Masa ni air paip pelahan sangat. So, tok lebih prefer anik air telaga. Masak plak guna dapur kayu. Dapur minyak selalunya tok guna masa nak buat kuih raya je rasanya...ntah la, ana pun dah ingat-ingat lupa. Tapi seronok sangat masa tu...

Pastu, seingat-ingat ana masa ana 4 @ 5 tahun rumah tok berubah lagi...tapi still rumah kayu. Cuma atap nipah diganti dengan atap zink. Pelantar pun dah kecik sikit. cuma muat untuk sorang je rasanya. Ada lagi dapur kayu. Tapi masa ni mak dah belikan tok dapur gas. Mudah sikit la. Tak payah nak menghembus-hembus lagi bila nak control api...biasanya bab hembus-menghembus ni ana yang selalu menyibuk. Seronok sangat! Waktu ni dah ada sinki kat dapur umah tok...air paip pun dah disalurkan kat atas rumah. Semuanya nak mudahkan tok bergerak sebab keadaan tok dah makin dhaif. Kaki tok pun dah makin bengkak. Isk...isk..isk sedih betui waktu ni. Saat-saat akhir bersama tok...

Sekarang rumah tok berubah lagi. Posisi menghadap matahari jatuh dah berubah menghadap ke utara. Rumah kayu dah tinggal separuh. Kat bawah dah di buat rumah batu. Dapur kayu tok dah ranap. Reban ayam pun dah bersepai. Mujur jelapang pagi kat depan rumah dah di'alter' sebagai khazanah. Tok wan dah tak simpan padi lagi kat dalam tu. Sekali-sekala je ayam naik ke situ. Tolong kotorkan jelapang dengan najis-najisnya....heheh...

'Ala kulli hal Alhamdulillah sebab ana masih lagi berkesempatan untuk merasai nikmat hidup di kampung dahulu yang tak pernah sepupu sepapat yang muda-muda ni .rasai sekarang...


******************************************************************************


Takziah buat Mak Njang Ni sekeluarga di Padang Melangit atas pemergian Pak Njang ke Rahmatullah Rabu lepas.

Thursday, April 14, 2005

Orang rugi - Menukar petunjuk dengan kesesatan

ALLAH menyebut beberapa sifat orang-orang fasiq dengan firman-Nya:

``IAITU ORANG-ORANG YANG MELANGGAR PERJANJIAN ALLAH SESUDAH PERJANJIAN ITU TEGUH, DAN MEMUTUSKAN APA YANG DIPERINTAHKAN ALLAH KEPADA MEREKA UNTUK MENGHUBUNGKANNYA DAN MEMBUAT KEROSAKAN DI MUKA BUMI. MEREKA ITULAH ORANG-ORANG YANG RUGI.''
(Al-Baqarah ayat 27)

Di antara sifat tersebut, iaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah sesudah perjanjian itu teguh, yakni mereka yang melanggar apa yang dijanjikan kepada mereka oleh kitab-kitab samawi daripada beriman dengan Muhammad s.a.w. atau memutuskan segala perjanjian yang kukuh daripada beriman dengan Allah, membenarkan Rasul-Nya dan beramal dengan syariat.

Ibn Jauzi berkata, ``Ada tiga pendapat ulama mengenai maksud perjanjian itu, iaitu :

i. Apa yang dijanjikan kepada ahli kitab berhubung sifat Muhammad s.a.w. dan wasiat supaya mengikutinya. Inilah pendapat Ibn Abbas dan Muqatil.

ii. Apa yang dijanjikan kepada mereka tentang al-Quran. Mereka mengakuinya, kemudian mereka kufur dan melanggar perjanjian itu. Inilah pendapat as-Suddi.

iii. Iaitu perjanjian semenjak dikeluarkan zuriat Adam daripadanya lagi. Inilah pendapat az-Zajjaj.

Kemudian Allah menerangkan sifatnya lagi dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah kepada mereka untuk menghubungkannya, iaitu daripada hubungan silaturahim dan kerabat.

Lafaz ini adalah umum pada setiap keputusan yang Allah tidak meredhai-Nya, seperti memutuskan hubungan antara nabi-nabi, memutuskan hubungan kaum-kerabat dan meninggalkan kasih-sayang serta hormat terhadap orang-orang yang beriman.

As-Samarqandi menaqalkan di dalam tafsirnya, Bahr Al-Ulum, riwayat ad-Dahhak dan Ata' daripada Ibn Abbas katanya, ``Sesungguhnya mereka disuruh beriman dengan semua nabi. Malangnya mereka beriman dengan sebahagian dan tidak beriman dengan sebahagian yang lain.'' Inilah makna dan maksud firman tersebut.

Sebaliknya mereka melakukan perbuatan yang keji, sebagaimana firman Allah tersebut dan membuat kerosakan di muka bumi.

Di antara kerosakan tersebut ialah melakukan banyak maksiat, membuat pelbagai fitnah, menegah orang daripada beriman kepada Allah dan menyebar-luaskan segala syubhat tentang al-Quran.

Ibn Jauzi berkata, ``Ulama berselisih pendapat mengenai maksud kerosakan yang mereka lakukan di bumi kepada tiga:

i. Seruan mereka kepada manusia ke arah kekufuran. Inilah pendapat Ibn Abbas

ii. Amalan maksiat yang mereka lakukan. Inilah pendapat as-Suddi dan Muqatil.

iii. Mereka menyekat orang yang berhijrah kepada nabi bagi menghalang mereka memeluk Islam.

Sebenarnya, merekalah golongan yang disifatkan Allah sebagai `mereka itulah orang-orang yang rugi' kerana mereka yang bersifat demikian termasuk dalam golongan yang benar-benar rugi, disebabkan mereka menukar petunjuk dengan kesesatan dan pengampunan dengan azab.

Justeru itu, neraka adalah tempat yang paling layak bagi mereka.

Ibn Kathir berkata, ``Allah berfirman dengan berhujah mengenai kewujudan-Nya dan kekuasaan-Nya. Juga Allahlah yang Maha Pencipta kepada sekalian hamba-Nya.''

Allah mengemukakan persoalan sebagaimana firman-Nya yang berikut:

* ``MENGAPA KAMU KAFIR KEPADA ALLAH PADAHAL KAMU TADINYA MATI, LALU ALLAH MENGHIDUPKAN KAMU, KEMUDIAN KAMU DIMATIKAN DAN DIHIDUPKAN-NYA KEMBALI, KEMUDIAN KEPADA-NYA LAH KAMU DIKEMBALIKAN?'' (Al-Baqarah ayat 28)

Persoalan ini dimulakan dengan pertanyaan, `mengapa kamu kafir kepada Allah' yang menunjukkan kehinaan dan keingkaran mereka.

Pandangan

Ibn Jauzi mengatakan bahawa ada dua pandangan ulama berhubung dengan persoalan ini, iaitu:

i. Soalan itu bermakna takjub dan hairan bagi orang yang beriman dengan maksud hairan daripada kalangan mereka bagaimana mereka boleh bersikap kufur, sedangkan telah sabit hujah Allah atas mereka. Inilah pendapat Ibn Qutaibah dan az-Zajjaj

ii. Soalan yang keluar daripada bentuk pengakuan kepada celaan dengan maksud celaka kamu. Mengapa kamu kufur dengan Allah? Inilah pendapat al-Ajjaj.

Seterusnya, mengapa kamu menentang dan derhaka kepada Pencipta dan kamu mengingkari-Nya, sedangkan padahal kamu tadinya mati, yakni daripada tiada hinggalah dibentuk air mani pada sulbi ayah dan rahim ibumu, kemudian melalui proses Allah hidupkan kamu, iaitu dengan dikeluarkan kamu daripada kandungan ibu lahir ke dunia.

Tetapi ingatlah akan kesudahannya, iaitu kemudian kamu dimatikan Apabila sampai ajal, kamu akan dimatikan dengan apa jua keadaan, sekalipun sebagai hukum dan sunah alam ini.

Seterusnya `dan dihidupkan-Nya kembali', iaitu dibangkitkan dari kubur selepas berada di alam kubur atau barzakh beberapa ketika dan berlakunya kiamat.

Akhirnya, `kemudian kepada-Nyalah kamu dikembalikan' yang tujuannya adalah untuk memberi pembalasan yang setimpal.

Bagi orang yang baik, diberi balasan baik dan sebaliknya orang yang derhaka, diberi balasan azab. As-Samarqandi berkata, ``Iaitu di akhirat, kamu akan diberi pahala dengan amalan kamu.''

Al-Maghari berkata, ``Selepas Allah menyebut beberapa tanda kekuasaan-Nya pada diri manusia dengan menyatakan permulaan dan kesudahan hidup, Dia menyebut juga beberapa tanda kekuasaan-Nya pada ufuk yang menunjukkan tanda kekuasaan-Nya dengan segala sesuatu dan nikmatnya yang melimpah-ruah kepada hamba-hamba-Nya, dengan menjadikan segala apa yang di bumi sebagai tempat persediaan hidup untuk mendapat manfaat.''

As-Samarqandi menaqalkan daripada al-Kalbi, ``Tatkala dinyatakan masalah kebangkitan selepas mati, orang Yahudi hanya berdiam diri kerana memahaminya, sedangkan orang-orang musyrikin pula berterusan mengingkarinya seraya bertanya, ``Siapa yang mampu menghidupkan kami selepas berlakunya kematian?''

Lantas Allah menurunkan firman-Nya:

* ``DIALAH ALLAH YANG MENJADIKAN SEGALA APA YANG ADA DI BUMI UNTUK KAMU DAN DIA BERKEHENDAK (MENUJU) LANGIT LALU DIJADIKAN-NYA TUJUH LANGIT DAN DIA MAHA MENGETAHUI SEGALA SESUATU.'' (Al-Baqarah ayat 29)

Kemudian Allah menambahkan lagi keterangan bukti kebangkitan. ``Dialah Allah yang menjadikan segala apa yang ada di bumi untuk kamu', yang bermaksud Allah menciptakan bumi dan segala apa yang ada di dalamnya supaya manusia dapat mengambil manfaat dengannya serta iktibar bahawa Allah bersifat Maha Pencipta lagi Pemberi Rezeki.

Dan `Dia berkehendak menuju langit', iaitu Allah berkehendak dengan iradah-Nya menuju ke langit.

An-Nasafi berkata, ``Istawa di sini ialah dengan maksud iktidal dan istiqamah, iaitu qasad atau menuju, juga menghadap.''

Syeikh Abdul Rahman as-Sa'di berkata, `` Terdapat tiga makna istawa, iaitu:

i. Kesempurnaan dan lengkap.

ii. Tinggi dan atas.

iii. Menuju.

Seterusnya, `lalu dijadikan-Nya tujuh langit' yang bermaksud Allah mencipta langit sebanyak tujuh lapis dengan penuh kehebatan dan kekuatan. Yang demikian, menjadi dalil kekuasaan yang amat nyata bagi Allah.

Justeru, Allah bersifat `Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu', yakni dengan kata lain, jika segala yang besar pun mampu Allah cipta, apakah untuk menghidupkan manusia kembali, suatu perkara yang susah? Sudah tentu tidak, kerana Allah Maha Berkuasa atas setiap sesuatu..

GLOSARI

* Menaqalkan : memindahkan pendapat.

- DR. ZULKIFLI BIN MOHAMAD AL-BAKRI, Pensyarah Kanan Kolej Uniti, Pasir Panjang, Port Dickson, Negeri Sembilan.

Wednesday, April 13, 2005

Jalan-jalan cari ilmu...

Just nak promote kepada sesapa yang berminat....

Syeikh Muhammad Nuruddin Marbu al-Banjari al-Makki akan ke majlis ilmu bertempat di Dewan Masjid Al-Bukhary, Alor Setar. Beliau akan menyampaikan kuliah Syarah 4 buah kitab; An-Naso'ih Ad-Diniyah, Matan Abi Syuja', lagi dua buah kitab ana tak sempat nak salin. :P

Tarikh: 20-27 April 2005

Masa Kuliah: 8.30 pg - 12.30 tgh
8.00 mlm - 10.30 mlm

Untuk keterangan lanjut sila hubungi urusetia majlis di : 04-7312800

Siir 'ala barakatillah....

Monday, April 11, 2005

Female-Led Prayers: A Step Forward for Women?

On March 18, 2005 Amina Wadud led the first female-led Jumu`ah Prayer.
On that day, women took a huge step towards being more like men. But,
did we come closer to actualizing our God-given liberation?

This answer was kindly provided by Sister Yasmin Mogahed, a member of
Ask About Islam Editorial Staff. Yasmin is an Egyptian-American
journalist based in Wisconsin, USA. She is currently studying for a
Master's degree in Journalism.

Thank you for your inspiring question!

Well, answering your question, I can say that I don't think so.

What we so often forget is that God has honored women by giving them
value in relation to God-not in relation to men. But as Western
feminism
erases God from the scene, there is no standard left but men. As a
result, the Western feminist is forced to find her value in relation to
a man. And in so doing, she has accepted a faulty assumption. She has
accepted that man is the standard, and thus a woman can never be a full
human being until she becomes just like a man-the standard.

When a man cut his hair short, she wanted to cut her hair short. When a
man joined the army, she wanted to join the army, and so on. She wanted
these things for no other reason than because the "standard" had it.

What she didn't recognize was that God dignifies both men and women in
their distinctiveness, not their sameness. And on March 18, Muslim
women
made the very same mistake.

For 1,400 years, there has been a consensus of scholars that men are to
lead Prayer. As a Muslim woman, why does this matter? The one who leads
Prayer is not spiritually superior in any way. Something is not better
just because a man does it. And leading Prayer is not better just
because it is leading. Had it been the role of women or had it been
more
divine, why wouldn't the Prophet have asked Lady `A'ishah or Lady
Khadijah, or Lady Fatimah-the greatest women of all time-to lead? These
women were promised heaven and yet they never led Prayer.

But now, for the first time in 1,400 years, we look at a man leading
Prayer and we think, "That's not fair." We think so, although God has
given no special privilege to the one who leads. The imam is no higher
in the eyes of God than the one who prays behind. On the other hand,
only a woman can be a mother. And the Creator has given special
privilege to a mother. The Prophet taught us that heaven lies at the
feet of mothers. But no matter what a man does, he can never be a
mother. So why is that not unfair?

When asked who is most deserving of our kind treatment? The Prophet
replied "your mother" three times before saying "your father" only
once.
Isn't that sexist? No matter what a man does, he will never be able to
have the status of a mother.

And yet even when God honors us with something uniquely feminine, we
are
too busy trying to find our worth in reference to men, to value it or
even notice it. We too have accepted men as the standard; so anything
uniquely feminine is, by definition, inferior. Being sensitive is an
insult, becoming a mother is a degradation. In the battle between stoic
rationality (considered masculine) and selfless compassion (considered
feminine), rationality reigns supreme.

As soon as we accept that everything a man has and does is better, all
that follows is just a knee jerk reaction: if men have it, we want it
too. If men pray in the front rows, we assume this is better, so we
want
to pray in the front rows too. If men lead Prayer, we assume the imam
is
closer to God, so we want to lead Prayer too. Somewhere along the line,
we've accepted the notion that having a position of worldly leadership
is some indication of one's position with God.

A Muslim woman does not need to degrade herself in this way. She has
God
as a standard. She has God to give her value; she doesn't need a man
here.

In fact, in our crusade to follow men, we, as women, never even stopped
to examine the possibility that what we have is better for us. In some
cases, we even gave up what was higher only to be like men.

Fifty years ago, we saw men leaving the home to work in factories. We
were mothers. And yet, we saw men doing it, so we wanted to do it too.
Somehow, we considered it women's liberation to abandon the raising of
another human being in order to work on a machine. We accepted that
working in a factory was superior to raising the foundation of
society-just because a man did it.

Then after working, we were expected to be superhuman-the perfect
mother, the perfect wife, the perfect homemaker, and have the perfect
career. And while there is nothing wrong, by definition, with a woman
having a career, we soon came to realize what we had sacrificed by
blindly mimicking men. We watched as our children became strangers, and
soon recognized the privilege we'd given up.

And so only now-given the choice-women in the West are choosing to stay
home to raise their children. According to the United States Department
of Agriculture, only 31 percent o f mothers with babies, and 18 percent
of mothers with two or more children, are working fulltime. And of
those
working mothers, a survey conducted by Parenting Magazine in 2000,
found
that 93 percent of them say they would rather be home with their kids,
but are compelled to work due to "financial obligations." These
"obligations" are imposed on women by the gender sameness of the modern
West and removed from women by the gender distinctiveness of Islam.

It took women in the West almost a century of experimentation to
realize
a privilege given to Muslim women 1,400 years ago. Given my privilege
as
a woman, I only degrade myself by trying to be something I'm not, and
in
all honesty, don't want to be-a man. As women, we will never reach true
liberation until we stop trying to mimic men and value the beauty in
our
own God given distinctiveness.

If given a choice between stoic justice and compassion, I choose
compassion. And if given a choice between worldly leadership and heaven
at my feet, I choose heaven.

Saturday, April 09, 2005

Setiap org pasti merasai...

Pengantin... utk semua...Pada suatu masa yang ditetapkan...


Kita pasti dirisik..
Pertunangan sejak azali..
Di hujung hidup nanti..

Berlangsungnya perkahwinanmu dengan maut..
Hantarannya..sakit dan nazak..
Tamu bertandang menghadiahkan esak tangis..
Pengantin dimandikan..

Dipakaikan baju cantik putih..
Wangian gaharu dan cendana..
Keranda jadi pelaminan..
Pengantin bersanding sendirian..

Di arak keliling kampung..
Berkompangkan azan dan kalimah kudus..
Akad nikahnya bacaan talkin..
Berwalikan liang lahat..

Saksi pula nisan-nisan..
Siraman air mawar..
Keluarga terdekat menepung tawar..
Tiba masa pengantin..
Menunggu sendirian..

Malam pertama bersama KEKASIH..
Di kamar bertilamkan tanah..
Dan Dia menuntut janji..
Sucikah kita tatkala berpadu..

Pernahkah taubat sepanjang hayat..
Atau terkubur bersama dosa-dosa...
Dan Dia Kekasih itu..
Menetapkanmu ke syurga..
Atau melemparkan dirimu ke neraka

Buat peringatan diriku yang lupa...

Thursday, April 07, 2005

Perumpamaan - Alat menerangkan mata hati

TATKALA Allah menyebut tentang lalat dan labah-labah di dalam kitab-Nya, diumpamakan bagi orang-orang musyrikin dengan perumpamaan ini.

Mereka di kalangan Yahudi ketawa seraya berkata, ``Ini bukanlah serupa dengan kalam Allah. Apa perlunya Allah menyebut benda-benda yang hina dan kecil seperti itu?'' Lantas Allah menurunkan ayat ini.

Ibn Jauzi menyebut, ``Ada dua pendapat mengenai sebab-sebab turunnya ayat ini, iaitu :

i. Seperti pendapat di atas. Inilah yang diriwayatkan daripada Ibn Abbas, al-Hasan, Qatadah, Muqatil dan al-Farra'.

ii. Tatkala Allah membuat dua misalan yang telah lalu seperti ayat 17 dan 19 Surah al-Baqarah, orang-orang mu-nafik telah berkata, ``Allah yang lebih mulia dan tinggi daripada mengum-pa-makan seperti ini.'' Inilah pendapat as-Suddi daripada guru-gurunya.

SESUNGGUHNYA, ALLAH TIDAK SEGAN MEMBUAT PERUMPAMAAN BERUPA NYAMUK ATAU YANG LEBIH RENDAH DARIPADA ITU. ADAPUN ORANG-ORANG YANG BERIMAN MAKA MEREKA YAKIN BAHAWA PERUMPAMAAN ITU BENAR DARIPADA TUHAN MEREKA. TETAPI MEREKA YANG KAFIR MENGATAKAN, ``APAKAH MAKSUD ALLAH MENJADIKAN INI SEBAGAI PERUMPAMAAN?'' DENGAN PERUMPAMAAN ITU, RAMAI ORANG YANG DISESATKAN ALLAH DAN DENGAN PERUMPAMAAN ITU JUGA, RAMAI ORANG YANG DIBERI-NYA PETUNJUK. DAN TIDAK ADA YANG DISE-SATKAN ALLAH KECUALI ORANG-ORANG YANG FASIK.'' (Al-Baqarah ayat 26)

Allah berfirman dengan membantah sangkaan dan dakwaan orang Yahudi dan munafiqin dengan ayat, `Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan, iaitu sekali-kali tidak menjadi masalah kepada Allah mengumpamakan apa pun juga, sama ada besar atau kecil.

Ibn Atiyyah di dalam kitabnya, Muharrar berkata, ``Ulama berselisih pendapat mengenai makna `Allah tidak segan'.

Imam At-Tabari mentarjihkannya dengan maksud tidak takut, dan yang lain berpendapat hendaklah ditinggalkan maknanya, ia lebih aula.

Firman Allah `berupa nyamuk atau yang lebih rendah daripada itu'. Sebagaimana Allah tidak merasa payah dan malu untuk menciptakannya, begitulah Allah tidak merasa segan dan malu untuk mengumpamakannya.

Syed Qutub berkata, ``Allah adalah Tuhan kepada yang kecil dan besar. Pencipta nyamuk dan gajah. Ada mukjizat pada nyamuk, juga mukjizat pada gajah. Itulah mukjizat kehidupan. Mukjizat siir yang tertutup, tiada diketahui selain Allah.

``Justeru, sesuatu perumpamaan itu bukanlah berdasarkan kepada ukuran dan bentuk tetapi fungsi sebenar perumpamaan adalah sebagai alat untuk menerangkan mata hati.''

As-Syaukani berkata di dalam tafsirnya,-Fath al-Qadir, ``Perumpamaan dengan nyamuk merupakan ibham (kesamaran) yang memberi maksud apa-apa jua yang masuk atasnya sehingga menjadi lebih umum daripada itu, dan lebih banyak perkara yang lain boleh dimasukkan.''

Kecil

Seterusnya, ayat `lebih rendah daripada itu', membawa maksud yang lebih kecil. Inilah pendapat al-Qisa'i dan Abu Ubaidah.

Begitupun, kebanyakan ahli tafsir berpendapat ia bermaksud yang lebih besar.

`Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka yakin bahawa perumpamaan itu benar dari Tuhan mereka', dengan maksud mereka yakin bahawa Allah yang sebenarnya tiada berkata kecuali benar dan perumpamaan ini daripada Allah.

Sebaliknya, `tetapi mereka yang kafir mengatakan, ``Apakah maksud Allah menjadikan ini sebagai perumpamaan?''' Ini kerana mereka merasa pelik dan hairan seraya berkata, ``Apa yang dikehendaki Allah daripada perumpamaan ini dengan perumpamaan segala yang kecil dan hina ini?''

Lantas Allah menghina dan membantah mereka dengan menyebut `dengan perumpamaan itu, ramai orang yang disesatkan Allah dan dengan perumpamaan itu juga, ramai orang yang diberi-Nya petunjuk'.

Ia bermaksud dengan perumpamaan itu ramai dari kalangan orang kafir yang disesatkan kerana kekufuran mereka.

Sebaliknya, ramai yang mendapat hidayat dari kalangan orang beriman dengan sebab keimanan mereka.

Justeru, bertambah sesatlah orang yang kafir dan bertambah yakinlah orang yang beriman.

Allah menegaskan `dan tidak ada yang disesatkan Allah kecuali orang-orang yang fasik'.

Ia membawa maksud tidaklah dise-satkan dengan perumpamaan ini atau dengan al-Quran ini kecuali mereka yang keluar daripada ketaatan kepada Allah dan menderhaka dengan ayat-ayat-Nya.

Ibn Jauzi berkata, orang-orang yang fasik di dalam ayat ini adalah merujuk kepada :

i. Golongan Yahudi. Inilah pendapat Ibn Abbas dan Muqatil.

ii. Golongan munafik. Inilah pendapat Abu Aliyyah dan as-Suddi.

iii. Semua orang kafir.

* DR. ZULKIFLI BIN MOHAMAD AL-BAKRI, Pensyarah Kanan Kolej Uniti, Pasir Panjang, Port Dickson, Negeri Sembilan.

*******************************************************************************

Alhamdulillah selamat sampai di rumah pagi semalam. Sampai lambat jugak. Tapi tak pe sebab dapat tumpang bas TANQIYAH, cuma yang sedihnya tak dapat ikut ke tempat program bersama-sama dengan yang lain. Biasalah...bila dah balik ke rumah ni rasa cam kena ikat kaki tangan plak kadang-kadang. Kalau keluar pun mesti kena pegi dengan mak. 'Ala kulli hal, dapat jugak ikuti kuliah bulanan Ustaz Syamsuri di Masjid Sultanah. Dah lama tak ikuti. Maklum la dah lama tak cuti panjang. Kalau cuti 3 bulan tu ok gak. Cuma yang tak bestnya kalau cuti panjang ialah terpaksa menceburi industri penternakan 'lemak'...hehe...

Isk, tak leh lama ni. Kena teman mak ke Bandar Darulaman. Permisi!

Tuesday, April 05, 2005

ingat senang ke nak buat dosa?

Susahnya Nak Buat Dosa...
Kalau nak ke disko bukan murah. Kurang-kurang
kena bayar RM25 cover charge.
Konon dapat free first drink.
Tapi yang dibagi air yang harga kat 7-Eleven
cuma RM1 je...

Senangnya Nak Buat Pahala...
Kalau gi masjid tu, free je.
Dah le takde cover charge, minum free
bukan first drink je.
Berkoyan-koyan pun boley. Silap-silap dapat
makan free lagi...

Susahnya Nak Buat Dosa...
Kalau nak berzina tu, bukannya semudah ABC.
Susah. Nak sewa hotel (duit tu)...
Nak belanja awek tu makan (duit lagi)... Silap2
silap kena tangkap basah.
Ha... Boleh masuk paper free.
Kalau majikan tau, boleh kena buang keje.
Laaagi haru...

Senangnya Nak Buat Pahala...
Kalau nak pose sunat tu, anytime, anywhere.
Bangun pagi takde breakfast, terus niat pose.
Dapat dah pahala. Bukan setakat dapat pahala,
siap dapat jimat duit lagi.
Pose tu kan boleh kekang nafsu.
Cume tak masuk paper je.
Tapi insyaAllah masuk syurga. Laaagi best!

Susahnya Nak Buat Dosa...
Mengumpat tu best kan?
Tu lah hobi hampir semua manusia hari ni.
Tapi, ngumpat punye sedap, keje tak jalan.
Yang keje tu, bos tengok, abis kena haruk.
Yang suri rumah sepenuh masa lak, suami balik
tengok sume tak siap, tarik muka.
Gi makan kat kedai Timah Janda, jeles lak tuh.
Timah Janda lak kena umpat...

Senangnya Nak Buat Pahala...
Berzikir mengingati Allah tu cukup mulia. Allah
akan mengingati hambaNya yang mengingati Dia.
Orang pun tak marah. Makin saspek ade.
eh! Respek la... Suami balik tengok
keje sume siap, isteri lak terkumat-kamit berzikir.
Manis je muka. Nak keluar rumah pun takut rugi.
Beban keje pun kurang terasa...

Susahnya Nak Buat Dosa...
Bagi orang tamak, kumpul harta memang takkan
cukup sampai bila-bila.
Kejor le harta dunia ni. Makin jauh dia lari.
Sampaikan ibadah pun terabai,
dunia tak gak dapat2.

Senangnya Nak Buat Pahala...
Jadik zuhud tu bukan je mulia, malah cukup
memudahkan. Takyah nak
sibuk2 tamak haloba.
Jiran beli TV baru, sofa baru, langsir baru,
lantak ko la.
Sebab dia dapat hutang baru, kita lak dapat iman
yang sentiasa diperbaharukan. Mane lagih best?

Susahnya Nak Buat Dosa...
Orang kate "Nak hidup terpaksa la menipu". Ha'ah!
Hidup la ko kat neraka.
Hehe... Penipu ni bukan setakat Tuhan benci,
manusia pun lebih-lebih lagi.
Kalau tipu duit lagi parah. Hidup sentiasa dalam ketakutan.
Silap2 kantoi,kena ganti.
Tak pun... Saman court dalam... (ikut gaya Aziz Satar dalam Bujang Lapok)
Senangnya Nak Buat Pahala...
Orang jujur ni bukan sahaja dikasihi manusia & malaikat,
malah Allah akan sentiasa memberkati hidupnya.
Mungkin dia jadik mangsa pembelit2 kat dunia ni
tapi dia takkan jadik mangsa belitan ular kat neraka.
Hidup pun aman, bukan dalam ketakutan. Bahagia je...

Susahnya Nak Buat Dosa...
Nak lawan hukum Allah bukan senang. Nak study
tu, study nih. Carik peguam tuh, carik peguam nih.
Buat kempen tuh, buat kempen nih. Leceh.
Terpaksa pulak buat Istilah baru konon yang paling
benar. Tapi dusta belaka.
Ingat upah sana upah sini tu murah ke?
Banyak ooo abiskan duit.
Walaupun bukan duit rakyat, bukan duit sendiri.
Hehe... Dahla hidup kena laknat, siap booking name sendiri kat Malek.
Dunia akhirat tak tenteram....

Senangnya Nak Buat Pahala...
Cukup senang kalau pakai hukum Allah.
Ini bukan yang manusia buat tapi hukum yang turun dari langit.
takde hukum lebih sempurna dari hukum2 Allah.
Inilah hukum2 yang seadil-adilnye.
tak payah nak fikir2 nak rangka rang undang-undang baru.
Semuanya dah termaktub dalam Al-Kitaab.
Selain tuh,hidup pun diberkati. Ridhwan pun sedia nak sambut dengan manis muka.
Inilah kemuliaan orang yang mempejuangkan Agama Allah.
InsyaAllah...

Renung-renungkanlah...

Wallahu'alam...

*source: bulletin board friendster.


********************************************************

SELAMAT HARI TUA BUAT THURAYYA!